علوم باغبانی- گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری علوم باغبانی- گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری tag:http://2latabad.mihanblog.com 2016-02-05T11:53:11+01:00 mihanblog.com همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی 2015-06-26T07:28:22+01:00 2015-06-26T07:28:22+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/480 حسن نورافکن ارسال متن کامل مقاله: از 1393/12/20 تا 1394/04/31داوری متن کامل مقاله : از 1394/04/31 تا 1394/05/15نتایج نهایی متن کامل مقاله: از 1394/05/15 تا 1394/05/31ثبت نام فردی شرکت کنندگان: از 1394/05/31 تا 1394/06/15سایت  کنگره : http://iscconferences.ir/gau

ارسال متن کامل مقاله
از 1393/12/20 تا 1394/04/31
داوری متن کامل مقاله 
از 1394/04/31 تا 1394/05/15
نتایج نهایی متن کامل مقاله
از 1394/05/15 تا 1394/05/31
ثبت نام فردی شرکت کنندگان
از 1394/05/31 تا 1394/06/15

سایت  کنگره : http://iscconferences.ir/gau
]]>
اولین کنفرانس سالیانه تحقیقات کشاورزی اران 2015-05-19T18:29:17+01:00 2015-05-19T18:29:17+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/479 حسن نورافکن ]]> ولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران 2015-05-19T18:09:02+01:00 2015-05-19T18:09:02+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/478 حسن نورافکن ]]> مقاله خانم مهندس فریناز انگوتی 2015-02-26T16:49:49+01:00 2015-02-26T16:49:49+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/477 حسن نورافکن نویسندگان مقالهفریناز انگوتی و حسن نورافکنلینک دریفت مقالهhttp://researchtrend.net/bf12/60%20FARINAZ%20ANGOOTI%20@%20VAHIDEH.pdf فریناز انگوتی و حسن نورافکن

لینک دریفت مقاله
http://researchtrend.net/bf12/60%20FARINAZ%20ANGOOTI%20@%20VAHIDEH.pdf
]]>
اثر IAA و BAP بر میزان و ترکیبات اسانس به لیمو 2015-02-25T19:58:38+01:00 2015-02-25T19:58:38+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/476 حسن نورافکن لینک دانلود مقالهhttp://jhd.iaushk.ac.ir/article_8768_1278.html
http://jhd.iaushk.ac.ir/article_8768_1278.html
]]>
مقاله آقای مهندس رحیم حقی 2015-02-25T17:53:35+01:00 2015-02-25T17:53:35+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/475 حسن نورافکن نویسندگان:رحیم حقی و حسن نورافکنمقاله از لینک زیر دانلود فرمایید http://aensiweb.com/old/aeb/Special%2015/704-708.pdf نویسندگان:
رحیم حقی و حسن نورافکن

مقاله از لینک زیر دانلود فرمایید 

http://aensiweb.com/old/aeb/Special%2015/704-708.pdf

]]>
همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 2015-02-15T18:19:54+01:00 2015-02-15T18:19:54+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/474 حسن نورافکن www.1hmm.irزمان و محل برگزاری : 17 اسفند ماه 1393تهران دانشگاه شهید بهشتیآخرین مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند ماه 1393

www.1hmm.ir
زمان و محل برگزاری : 17 اسفند ماه 1393

تهران دانشگاه شهید بهشتی

آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند ماه 1393

]]>
همایش کشاورزی و محیط زیست اردبیل 2015-02-11T13:39:54+01:00 2015-02-11T13:39:54+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/473 حسن نورافکن سایت همایش: http://www.aenconf.com/fa/ مهلت ارسال اصل مقالات: پانزدهم اسفند 1393  اعلام نتایج داوری مقالات: بیستم فروردین 1394   مهلت ثبت نام در همایش: بیست و پنجم فروردین 1394 برگزاری همایش: بیست و  چهارم اردیبهشت 1394

سایت همایش: http://www.aenconf.com/fa/


 مهلت ارسال اصل مقالات: 
پانزدهم اسفند 1393
 
 اعلام نتایج داوری مقالات: 
بیستم فروردین 1394
  

 مهلت ثبت نام در همایش: 
بیست و پنجم فروردین 1394

 برگزاری همایش: 
بیست و  چهارم اردیبهشت 1394
]]>
اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 2015-02-09T06:01:58+01:00 2015-02-09T06:01:58+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/472 حسن نورافکن www.newconf.ir آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات 93/11/30 تاریخ شروع و پایان کنفرانس 93/12/25 محورهای کنفرانس  الف: یافته های نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعیب: یافته ها ی نوین در بخش محیط زیست انسانیپ: یافته ها ی نوین در بخش محیط زیست طبیعیمحورهای ویژه

www.newconf.ir

آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات 93/11/30

تاریخ شروع و پایان کنفرانس 93/12/25


محورهای کنفرانس 

الف: یافته های نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ب: یافته ها ی نوین در بخش محیط زیست انسانی

پ: یافته ها ی نوین در بخش محیط زیست طبیعی

محورهای ویژه

]]>
اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 2015-02-09T05:56:42+01:00 2015-02-09T05:56:42+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/471 حسن نورافکن سایت همایش: http://www.iac2015.ir/fa/سایت همایش: http://www.iac2015.ir/fa/
]]>