علوم باغبانی- گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری علوم باغبانی- گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری tag:http://2latabad.mihanblog.com 2016-05-02T19:17:04+01:00 mihanblog.com کنگره گل و گیاهان زینتی 2016-04-20T06:32:41+01:00 2016-04-20T06:32:41+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/484 حسن نورافکن سایت همایش:http://www.isopcongress.ir/Pages/Default.aspx

سایت همایش:
http://www.isopcongress.ir/Pages/Default.aspx
]]>
کنگره طب سنتی و سرطان 2016-04-20T06:24:14+01:00 2016-04-20T06:24:14+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/483 حسن نورافکن سایت همایش:http://nctmc.ir/

سایت همایش:
http://nctmc.ir/
]]>
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران 2016-04-20T06:20:59+01:00 2016-04-20T06:20:59+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/482 حسن نورافکن سایت همایش:http://www.ifstacongress.ir/Pages/Default.aspx

سایت همایش:
http://www.ifstacongress.ir/Pages/Default.aspx
]]>
همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار 2016-04-20T06:15:00+01:00 2016-04-20T06:15:00+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/481 حسن نورافکن سایت همایش: http://conf1.bonyadhamayesh.ir/fa/

سایت همایش: 
http://conf1.bonyadhamayesh.ir/fa/

]]>
همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی 2015-06-26T02:58:22+01:00 2015-06-26T02:58:22+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/480 حسن نورافکن ارسال متن کامل مقاله: از 1393/12/20 تا 1394/04/31داوری متن کامل مقاله : از 1394/04/31 تا 1394/05/15نتایج نهایی متن کامل مقاله: از 1394/05/15 تا 1394/05/31ثبت نام فردی شرکت کنندگان: از 1394/05/31 تا 1394/06/15سایت  کنگره : http://iscconferences.ir/gau

ارسال متن کامل مقاله
از 1393/12/20 تا 1394/04/31
داوری متن کامل مقاله 
از 1394/04/31 تا 1394/05/15
نتایج نهایی متن کامل مقاله
از 1394/05/15 تا 1394/05/31
ثبت نام فردی شرکت کنندگان
از 1394/05/31 تا 1394/06/15

سایت  کنگره : http://iscconferences.ir/gau
]]>
اولین کنفرانس سالیانه تحقیقات کشاورزی اران 2015-05-19T13:59:17+01:00 2015-05-19T13:59:17+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/479 حسن نورافکن ]]> ولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران 2015-05-19T13:39:02+01:00 2015-05-19T13:39:02+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/478 حسن نورافکن ]]> مقاله خانم مهندس فریناز انگوتی 2015-02-26T13:19:49+01:00 2015-02-26T13:19:49+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/477 حسن نورافکن نویسندگان مقالهفریناز انگوتی و حسن نورافکنلینک دریفت مقالهhttp://researchtrend.net/bf12/60%20FARINAZ%20ANGOOTI%20@%20VAHIDEH.pdf فریناز انگوتی و حسن نورافکن

لینک دریفت مقاله
http://researchtrend.net/bf12/60%20FARINAZ%20ANGOOTI%20@%20VAHIDEH.pdf
]]>
اثر IAA و BAP بر میزان و ترکیبات اسانس به لیمو 2015-02-25T16:28:38+01:00 2015-02-25T16:28:38+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/476 حسن نورافکن لینک دانلود مقالهhttp://jhd.iaushk.ac.ir/article_8768_1278.html
http://jhd.iaushk.ac.ir/article_8768_1278.html
]]>
مقاله آقای مهندس رحیم حقی 2015-02-25T14:23:35+01:00 2015-02-25T14:23:35+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/475 حسن نورافکن نویسندگان:رحیم حقی و حسن نورافکنمقاله از لینک زیر دانلود فرمایید http://aensiweb.com/old/aeb/Special%2015/704-708.pdf نویسندگان:
رحیم حقی و حسن نورافکن

مقاله از لینک زیر دانلود فرمایید 

http://aensiweb.com/old/aeb/Special%2015/704-708.pdf

]]>