علوم باغبانی- گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری علوم باغبانی- گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری tag:http://2latabad.mihanblog.com 2017-10-19T13:47:33+01:00 mihanblog.com ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی 2016-12-28T14:04:25+01:00 2016-12-28T14:04:25+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/489 حسن نورافکن ]]> کنگره مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون 2016-05-25T16:08:09+01:00 2016-05-25T16:08:09+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/488 حسن نورافکن سایت همایشhttp://10ncame.um.ac.ir/

سایت همایش
http://10ncame.um.ac.ir/
]]>
اولین كنگره بین المللی و نهمین كنگره پژوهشی زنبورعسل ایران 2016-05-25T16:03:59+01:00 2016-05-25T16:03:59+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/487 حسن نورافکن سایت همایشhttp://conf.isc.gov.ir/znas95 اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبور عسل ایرانسایت همایش
http://conf.isc.gov.ir/znas95
]]>
22 کنگره گیاه پزشکی ایران 2016-05-23T09:35:07+01:00 2016-05-23T09:35:07+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/486 حسن نورافکن سایت کنگرهhttps://ippc22.ut.ac.ir/ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سایت کنگره
https://ippc22.ut.ac.ir/

]]>
1st congress of infection & immunity 2016-05-05T09:09:28+01:00 2016-05-05T09:09:28+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/485 حسن نورافکن ]]> کنگره گل و گیاهان زینتی 2016-04-20T06:32:41+01:00 2016-04-20T06:32:41+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/484 حسن نورافکن سایت همایش:http://www.isopcongress.ir/Pages/Default.aspx

سایت همایش:
http://www.isopcongress.ir/Pages/Default.aspx
]]>
کنگره طب سنتی و سرطان 2016-04-20T06:24:14+01:00 2016-04-20T06:24:14+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/483 حسن نورافکن سایت همایش:http://nctmc.ir/

سایت همایش:
http://nctmc.ir/
]]>
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران 2016-04-20T06:20:59+01:00 2016-04-20T06:20:59+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/482 حسن نورافکن سایت همایش:http://www.ifstacongress.ir/Pages/Default.aspx

سایت همایش:
http://www.ifstacongress.ir/Pages/Default.aspx
]]>
همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار 2016-04-20T06:15:00+01:00 2016-04-20T06:15:00+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/481 حسن نورافکن سایت همایش: http://conf1.bonyadhamayesh.ir/fa/

سایت همایش: 
http://conf1.bonyadhamayesh.ir/fa/

]]>
همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی 2015-06-26T02:58:22+01:00 2015-06-26T02:58:22+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/480 حسن نورافکن ارسال متن کامل مقاله: از 1393/12/20 تا 1394/04/31داوری متن کامل مقاله : از 1394/04/31 تا 1394/05/15نتایج نهایی متن کامل مقاله: از 1394/05/15 تا 1394/05/31ثبت نام فردی شرکت کنندگان: از 1394/05/31 تا 1394/06/15سایت  کنگره : http://iscconferences.ir/gau

ارسال متن کامل مقاله
از 1393/12/20 تا 1394/04/31
داوری متن کامل مقاله 
از 1394/04/31 تا 1394/05/15
نتایج نهایی متن کامل مقاله
از 1394/05/15 تا 1394/05/31
ثبت نام فردی شرکت کنندگان
از 1394/05/31 تا 1394/06/15

سایت  کنگره : http://iscconferences.ir/gau
]]>